เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

เส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ เป็นเส้นจินตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นผิวภูมิประเทศ ที่มีค่าระดับเท่ากัน

เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นบวก คือเส้นที่แสดงค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง ส่วนเส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบเป็นเส้นชั้นความสูงที่แสดงค่าความสูงต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง

ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข ที่ให้บริการมีรายละเอีดดังนี้

ตัวอย่างเส้นชั้นความสูง (Contour)

เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

 1. กำหนดหมายเลขระวางเช่นเดียวกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1 : 4,000
 2. ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร
 3. จัดเก็บในรูปแบบของ Vector Files (.shp)
 4. เส้นชั้นความสูงสร้างจากแบบจำลองระดับสูงแบบจุด
 5. วัดจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนภูมิประเทศทุกๆ ระยะ 5 เมตร
 6. ขนาดของไฟล์ ประมาณ 2 MB/ระวาง
 7. ข้อมูลเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีระดับสูงเท่ากัน
 8. ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval)
   • พื้นที่ราบ (Slope ≤ 35%) 2 เมตร
   • พื้นที่สูงชัน (Slope > 35%) 5 เมตร หรือ 10 เมตร