แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) มาตราส่วน 1 : 4,000

แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข ได้จากการรังวัดความสูงหรือจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนของภูมิประเทศ มีการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล และการนำเสนอแบบจำลองในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างแบบจำลองสามมิติ (3D) แบบจำลองสามมิติเสมือนจริง

แบบจำลองระดับสูงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำไปสร้างภาพถ่ายออร์โธเนื่องจากแบบจำลองระดับสูงจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางตำแหน่งเนื่องจากความสูงต่างของภูมิประเทศ(Relief Displacement) ซึ่งหากแบบจำลองระดับสูงมีความถูกต้องสูงก็จะส่งผลให้ภาพถ่ายออร์โธมีความถูกต้องสูงด้วยเช่นกัน

ตัวอย่างแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข

แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM)

 1. กำหนดหมายเลขระวางแช่นเดียวกับภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1 : 4,000 ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร
 2. จัดเก็บจุดระดับเป็นแถวเป็นคอลัมถ์ (Row, Column)
 3. ขนาดความละเอียดจุดภาพ 5 เมตร (pixel size)
 4. จัดเก็บในรูปแบบของ Raster (Filename.img)
 5. ขนาดของไฟล์ ประมาณ 2 MB/ระวาง
 • แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข(DEM) มาตราส่วน 1 : 4,000 มีเกณฑ์ความถูกต้องที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้
  • บริเวณพื้นที่ราบ และบริเวณที่มีความลาดชันไม่เกิน 35% ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 2 เมตร หรือดีกว่า
  • บริเวณพื้นที่สูงชัน มีความลาดชันเกิน 35% ความถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ 4 เมตร หรือดีกว่า

  *** ให้บริการเฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น ตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555