Download  

เอกสารการบริการแผนที่และข้อมูลแผนที่

หัวข้อ PDF/ Doc
แผนที่และข้อมูลทางแผนที่่ที่ให้บริการ -
อัตราค่าใช้จ่ายในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย -
ตัวอย่างหนังสือขอรับบริการข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
แบบฟอร์มหนังสือขอรับบริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
แบบฟอร์มข้อตกลงการขอรับบริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
คู่มือประชาชน การบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน -
ตัวอย่างหนังสือการขอรับบริการข้อมูลสำหรับประชาชน
ตัวอย่างข้อตกลงการใช้แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินสำหรับประชาชน
ตัวอย่างหนังสือขอรับบริการแผนที่และข้อมูลแผนที่สำหรับหน่วยงานเอกชน
ตัวอย่างข้อตกลงการใช้แผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินสำหรับเอกชน
แบบฟอร์มหนังสือการขอรับบริการข้อมูลสำหรับหน่วยงานเอกชน/ประชาชน
แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้แผนที่หรือข้อมูลฯของกรมพัฒนาที่ดินสำหรับเอกชน/ประชาชน
พ.ร.บ.คุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ. ๒๔๘๓ -
พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ -
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ -

กรณีไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสาร Doc ได้ ให้คลิกขวาที่ไอคอน เลือกคำสั่ง Save Target As...

กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ กรุณา Download โปรแกรม   PDF Reader ที่นี่ !!