แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีแบบ Hard Copy

จัดทำและพิมพ์แผนที่สำหรับให้บริการในรูปแบบของแผนที่กระดาษมาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,000

ตัวอย่าง แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีแบบ Hard Copy

มาตราส่วน 1:4,000
ตัวอย่าง แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีแบบ Hard Copy

มาตราส่วน 1:25,000