ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 และมาตราส่วน 1 : 25,000

ภาพถ่ายออร์โธสี ผลิตจากภาพถ่ายทางอากาศสี ซึ่งผ่านกระบวนการปรับแก้ความผิดเพี้ยนเนื่องจากเรขาคณิตของการถ่ายภาพ และความสูงต่างของภูมิประเทศ(relief displacement) โดยมีระบบพิกัดอ้างอิง ผลลัพธ์ที่ได้คือภาพถ่ายที่ปรากฏรายละเอียดลักษณะสิ่งปกคลุมภูมิประเทศ ณ เวลาที่ทำการถ่ายภาพไว้ทั้งหมด มีมาตราส่วนและความถูกต้อง สามารถวัดพิกัด ทิศทาง ระยะทาง ขนาด และรูปร่างของวัตถุได้เช่นเดียวกับแผนที่ลายเส้น หรือแผนที่ภูมิประเทศ

โครงการจัดทำแผนที่เพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการผลิตภาพถ่ายออร์โธสีครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งประเทศ ยกเว้น บริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พื้นที่บางส่วนของจังหวัดสงขลาบริเวณแนวชายแดน ไทย-ลาว และบางพื้นที่ที่ไม่สามารถจัดทำได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิคของโครงการฯ

ตัวอย่างภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000

 1. กำหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่เป็นไปตามมาตรฐานระวางแผนที่ 1 : 4,000 ของกรมที่ดิน
 2. ระวางขนาด 50 x 50 ซ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 2 x 2 ตารางกิโลเมตร/ระวาง
 3. ระบบพิกัดกริด UTM พื้นหลักฐาน WGS84
 4. แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 มีความละเอียดจุดภาพ 3 ระดับ
  • แผนที่ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 0.50 เมตร
  • แผนที่ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร
  • แผนที่ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร
** กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร
ตัวอย่างภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000

ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000

 1. กำหนดชื่อและหมายเลขระวางแผนที่ เป็นไปตามเกณฑ์ของกองบัญชาการกองทัพไทย
 2. ขนาดระวาง 7.5 x 7.5 ลิปดา ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 13.75 x 13.75 ตารางกิโลเมตร
 3. ระบบพิกัดกริด UTM พื้นหลักฐาน WGS84
 4. ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 มีความละเอียดจุดภาพ 3 ระดับ
  • ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 0.75 เมตร
  • ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร
  • ภาพถ่ายออร์โธเชิงเลข ความละเอียดจุดภาพ 10 เมตร
** กรมพัฒนาที่ดิน ให้บริการข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี ความละเอียดจุดภาพ 1 เมตร