ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000

ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 ได้จากการบินถ่ายรูปทางอากาศ ด้วยกล้องถ่ายรูปทางอากาศแบบเมตริก (Zeiss RMK 15 / 23 Wide-angle ) ความยาวโฟกัส ประมาณ 152 มิลลิเมตร ใช้ฟิล์มถ่ายรูปทางอากาศสีชนิดที่ตอบสนองต่อสีธรรมชาติ ขนาด 230 x 230 ม.ม. (9 x 9 นิ้ว) มีระยะสูงบินประมาณ 3,800 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง โดยติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรังวัดพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียมจีพีเอส เพื่อรังวัดพิกัดจุดเปิดถ่ายรูป (Exposure point) ภาพถ่ายทางอากาศ 1 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5.75 x 5.75 ตารางกิโลเมตร มีขนาดส่วนซ้อนภาพ (overlap) 60% ส่วนเกย (side lap) 30% ทำการกราดภาพ (Scan) ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง (Precise Photogrammetric Scanner) จากแผ่นฟิล์มภาพถ่ายต้นฉบับ (Nagative Film)

คุณสมบัติเฉพาะของภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขที่ให้บริการ

  • สแกนจากฟิล์มต้นฉบับ (Negative film) ขนาด 23 x 23 เซนติเมตรใช้ Photogrammetric Scanner
  • ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งของจุดภาพ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 ไมครอน
  • ขนาดความละเอียดของจุดภาพ 15 ไมครอน ไฟล์ภาพมีขนาด 850 MB
  • จัดเก็บภาพถ่ายเชิงเลขตามมาตรฐาน Geo TIFF
  • มีจำนวน 73,071 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 98% ของประเทศ
  • ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขที่ให้บริการทุกภาพ ผ่านการลงลายน้ำ (Water mark) สำหรับตรวจสอบและติดตาม เพื่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของข้อมูล

สำหรับไดอาพอสิตีฟ (Diapositive) และรูปถ่ายทางอากาศ กระดาษโบรไมด์สีของโครงการจัดทำแผนที่เพื่อบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ถนนกัลยา ณ ไมตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร