แผนผังเว็บไซต์ การบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

เมนูหลัก [ด้านบน]
ข้อมูลที่ให้บริการ
อัตราค่าบริการข้อมูล
สำมะโนที่ดินการเกษตร
เอกสารการบริการข้อมูล
เอกสารวิชาการ
แผนผังเว็บไซต์
เมนู [ด้านซ้าย]

ข้อมูลที่ให้บริการ

ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายออร์โธสี 1 : 4,000
ภาพถ่ายออร์โธสี 1 : 25,000
เส้นชั้นความสูง
แบบจำลองระดับสูง
หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
แผนที่ทรัพย์สิน
Hard copy (A1)

เกี่ยวกับเรา

รู้จัก กลุ่ม ผภ.
อำนาจ หน้าที่
บุคลากร
ภาพกิจกรรม
แผนที่/สถานที่ติดต่อ
ส่วนเนื้อหา
ตรวจสอบการบริการข้อมูล
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลดโปรแกรม Flash Player
บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานต่างๆ
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับแผนที่
Download เขตพัฒนาที่ดิน
กระดานถาม-ตอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ตรวจสอบสถานะการบริการข้อมูล
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงคมนาคม
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมแผนที่ทหาร
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมที่ดิน
กรมธนารักษ์
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
กรมชลประทาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน
ข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน
Google Map
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่