เอกสารวิชาการ

 เอกสารประกอบการบรรยาเรื่องการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่
   จังหวัดแพร่
 การวิเคราะห์หาพื้นที่ประสบอุทกภัยมีน้ำท่วมขังเขตเกษตรกรรมและชุมชนในปี พ.ศ. 2554
 การประยุกต์ GIS ศึกษาการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี
 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่คุ้มครองเกษตกรรม
 รายงานผลการตรวจคุณภาพหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน
 เอกสารการประชุมโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลดินโครงการหลวง
 มาตรฐานการอธิบายข้อมูล
 มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศออร์โท
 มาตรฐาน FGDS ชั้นช้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่
 มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข
 มาตรฐาน FGDS ชั้นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน vol 1
 ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์พื้นฐาน vol 2
 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 50 ปี
 การใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนทีเพื่อการสำรวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

กรณีไม่สามารถเปิดไฟล์เอกสารได้ กรุณา Download โปรแกรม   PDF Reader ที่นี่ !!