ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000

       

ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 25,000 ได้จากการบินถ่ายรูปทางอากาศ ด้วยกล้องถ่ายรูปทางอากาศแบบเมตริก (Zeiss RMK 15 / 23 Wide-angle ) ความยาวโฟกัส ประมาณ 152 มิลลิเมตร ใช้ฟิล์มถ่ายรูปทางอากาศสีชนิดที่ตอบสนองต่อสีธรรมชาติ ขนาด 230 x 230 ม.ม. (9 x 9 นิ้ว) มีระยะสูงบินประมาณ 3,800 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง โดยติดตั้งอุปกรณ์เครื่องรังวัดพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียมจีพีเอส เพื่อรังวัดพิกัดจุดเปิดถ่ายรูป (Exposure point) ภาพถ่ายทางอากาศ 1 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5.75 x 5.75 ตารางกิโลเมตร มีขนาดส่วนซ้อนภาพ (overlap) 60% ส่วนเกย (side lap) 30% ทำการกราดภาพ (Scan) ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ที่มีความละเอียดและความถูกต้องสูง (Precise Photogrammetric Scanner) จากแผ่นฟิล์มภาพถ่ายต้นฉบับ (Nagative Film)


คุณสมบัติเฉพาะของภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขที่ให้บริการ

สแกนจากฟิล์มต้นฉบับ (Negative film) ขนาด 23 x 23 เซนติเมตรใช้ Photogrammetric Scannerค่าความถูกต้องทางตำแหน่งของจุดภาพ มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 ไมครอนขนาดความละเอียดของจุดภาพ 15 ไมครอน ไฟล์ภาพมีขนาด 850 MBจัดเก็บภาพถ่ายเชิงเลขตามมาตรฐาน Geo TIFFมีจำนวน 73,071 ภาพ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 98% ของประเทศภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลขที่ให้บริการทุกภาพ ผ่านการลงลายน้ำ (Water mark) สำหรับตรวจสอบและติดตาม เพื่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ของข้อมูล

ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000

1. สแกนจากฟิล์มต้นฉบับ (Negative film: 23 x 23 ซ.ม.)
2. ใช้ Photogrammetric Scanner ใหค้วามถูกตอ้งทางตา แหน่งของจุดภาพสูง ( Error > 5 micron )
3. ความละเอียดของจุดภาพ 15 ไมครอน (0.375 เมตร)
4.จดัเก็บภาพถ่ายเชิงเลขตามมาตรฐาน Geo TIFF

ติดต่อเรา

 • Facebook


 • E-mail : map.ortho@gmail.com

  Line@
  กดคลิกที่รูป QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสแกน QR CODE  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590