กรมพัฒนาที่ดิน ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับหน่วยงานต่างๆ

เพื่อเป็นกรอบของความร่วมมือและการบูรณาการด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ