เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

เส้นชั้นความสูง (Contour Line) คือ เส้นที่แสดงลักษณะความสูงต่ำของพื้นที่ เป็นเส้นจินตนาการของระดับที่คงที่บนพื้นผิวภูมิประเทศ ที่มีค่าระดับเท่ากัน

เส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นบวก คือเส้นที่แสดงค่าความสูงเหนือระดับทะเลปานกลาง ส่วนเส้นชั้นความสูงที่มีค่าเป็นลบเป็นเส้นชั้นความสูงที่แสดงค่าความสูงต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง

ข้อมูลเส้นชั้นความสูงเชิงเลข ที่ให้บริการมีรายละเอีดดังนี้


       

เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000

กำหนดหมายเลขระวางเช่นเดียวกับแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข 1 : 4,000 ขนาดระวาง 2 x 2 ตารางกิโลเมตร จัดเก็บในรูปแบบของ Vector Files (.shp) เส้นชั้นความสูงสร้างจากแบบจำลองระดับสูงแบบจุด วัดจุดระดับความสูงที่เป็นตัวแทนภูมิประเทศทุกๆ ระยะ 5 เมตร ขนาดของไฟล์ ประมาณ 2 MB/ระวาง ข้อมูลเส้นที่ลากผ่านจุดที่มีระดับสูงเท่ากัน ระยะห่างระหว่างเส้นชั้นความสูง (Contour Interval) พื้นที่ราบ (Slope ≤ 35%) 2 เมตร พื้นที่สูงชัน (Slope > 35%) 5 เมตร หรือ 10 เมตร

ติดต่อเรา

 • Facebook


 • E-mail : map.ortho@gmail.com

  Line@
  กดคลิกที่รูป QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสแกน QR CODE  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590