แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีแบบ Hard Copy มาตราส่วน 1 : 4,000 และ 1 : 25,000

จัดทำและพิมพ์แผนที่สำหรับให้บริการในรูปแบบของแผนที่กระดาษมาตราส่วน 1:4,000 และ 1:25,000


       

ติดต่อเรา

 • Facebook


 • E-mail : map.ortho@gmail.com

  Line@
  กดคลิกที่รูป QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสแกน QR CODE  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590