บุคลากร กลุ่ม กผท.

ว่าที่ร.ต.หญิง อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

นางตวงพร บุญยะพรรค

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

นางสาวปุณยนุช ลิมเมธาพงศา

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

นายธรรมรัตน์ พ้นพาล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายชัชชัย ผลบุญ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

น.ส.สุชาลินี เหล็กสูงเนิน

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

น.ส.จันทนา แป้นจังหรีด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสวง บุญฟัก

แม่บ้าน

ติดต่อเรา

 • Facebook


 • E-mail : map.ortho@gmail.com

  Line@
  กดคลิกที่รูป QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสแกน QR CODE  ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

  กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
  2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590