กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ

 • ควบคุม ดูแล พัฒนาระบบการจัดเก็บแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
 • ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
 • ให้บริการแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1 : 4,000 และ มาตราส่วน 1 : 25,000 หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน จุดบังคับภาพถ่าย แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) เส้นชั้นความสูง (Contour) มาตราส่วน 1 : 4,000 รูปถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:15,000 ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข มาตราส่วน 1:25,000 แก่หน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแล ระบบสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภัยของแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
 • ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบจัดเก็บ การสืบค้น การจัดทำและบริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมให้แก่หน่วยงานของ กรมพัฒนาที่ดิน
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำและพัฒนาชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศ(FGDS)ได้แก่ ข้อมูลหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน ข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม ของกรมพัฒนาที่ดิน
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ขอบเขตการจ้างงานของจ้างเหมาเอกชน


 • ขอบเขตการจ้างงาน "โครงการการให้บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน"
 • ขอบเขตการจ้างงาน "โครงการให้บริการแผนที่ลายเส้นและการแปลงพื้นที่โครงการฯ"
 • ขอบเขตการจ้างงาน"โครงการจัดทำแผนที่แสดงความลาดชันของพื้นที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน"
 • ขอบเขตการจ้างงาน "โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานกลางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน"
 • ข้อมูลที่ให้บริการ

  ภาพถ่ายทางอากาศสีเชิงเลข

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

  -----------------------

  ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

  -----------------------

  แบบจำลองระดับสูงเชิงเลข

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

  -----------------------


  เส้นชั้นความสูง

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

  -----------------------

  หมุดหลักฐานภาคพื้นดิน

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

  -----------------------


  แผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

  -----------------------

  แผนที่ทรัทย์สินของ กษ

  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

  -----------------------  ติดต่อเรา

  • Facebook


  • E-mail : map.ortho@gmail.com

   Line@
   กดคลิกที่รูป QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสแกน QR CODE

   ---------------------------------------

   แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการ (คลิก)
   ---------------------------------------   ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันและเวลาราชการ

   กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ (ชั้น 1 อาคารสำนักงาน 8 ชั้น)
   สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ กรมพัฒนาที่ดิน
   2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   โทรศัพท์ 0-2579-7590, โทรสาร 0-2579-7590